Natura i przyroda

Obszar gminy Konstancin – Jeziorna to niezwykłe bogactwo przyrodnicze. Znaczną część miasta pokrywają tereny leśne o powierzchni 1000 ha. Wydzielane przez sosny olejki eteryczne oraz eksploatowane złoża cieplicznych wód mineralnych składają się na unikalny klimat miasta. Z tego powodu Konstancin–Jeziorna posiada status uzdrowiska. Jest to jedyne uzdrowisko na Mazowszu z charakterystycznymi symbolami: Tężnią Solankową i Parkiem Zdrojowym.

Utworzono sześć rezerwatów przyrody. Trudno dostępne rezerwaty położone na terenach lasów łęgowych takie jak Łęgi Oborskie, Olszyna Łyczyńska, nazywane lokalną „Amazonią” powstały na żyznych, okresowo zalewanych siedliskach o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej. Dominują tu jesiony i olchy. Rosną też wiązy, dęby i topole czarne. Wiosną na wielkich połaciach zakwitają pierwiosnki i zawilce.

Ponad 30 roślin objętych jest ochroną całkowitą lub częściową. Atrakcją Konstancina-Jeziorny są pomnikowe drzewa. Pomnikowe dęby można oglądać na ulicy Literatów, na ulicy Sobieskiego. Wokół kościoła w Słomczynie rosną wiekowe lipy.

Lasy, łąki i parki gminy są ostoją dla ponad stu gatunków ptaków, kilkudziesięciu gatunków gadów, płazów i ssaków. Najpopularniejszym ssakiem jest wiewiórka, którą z pewnością można spotkać podczas spaceru w parku Zdrojowym. Inne często występujące na terenie gminy zwierzęta to sarny, dziki, żaba moczarowa, żaba trawna, lisy, jenoty. Po Jeziorce spokojnie pływają stada kaczek krzyżówek i majestatyczne łabędzie, a na terenach nadwiślańskich obserwować można niezliczone ilości mew a także żurawi.

Rezerwaty Wyspa Zawadowska i Wyspy Świderskie to miejsca szczególne. Gniazdują tam i żerują rzadkie ptaki i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Tereny tych rezerwatów zaliczone są niemal w całości jako obszar chroniony Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły. W ogrodach i parkach Konstancina-Jeziorny zadomowione są sikory, dzięcioły, kowaliki, wróble mazurki, czajki, sowy i puszczyki. Obudzić może poranny śpiew pleszki, a wieczorny relaks wzbogaci śpiew słowików. Na strychach opuszczonych domów zimują nietoperze. O każdej porze roku warto udać się na spacer aby podglądać ptaki i obserwować zwyczaje zwierząt.

Gmina Konstancin-Jeziorna, ze względu na zróżnicowaną i bogatą florę oraz znajdujące sie na jej terenie rzeki, oparzeliska, bagna i stawy, jest ostoją wielu ptaków. Według różnych ocen przyjmuje się, że w ciągu całego roku zaobserwować można tu około 150 gatunków ptaków.

Występujące na terenie gminy ptaki można podzielić według najprostszego kryterium na: osiadłe, czyli występujące cały rok np.: dzięcioł, sroka, wróbel, strzyżyk, itd; wędrowne, czyli przebywające tu tylko w ciepłej porze roku np.: jaskółka, jerzyk, muchołówka, słowik, bocian, wilga itd.; częściowo wędrowne , z których część osobników odlatuje na zimowisko, a pozostałe zimują na terenie lęgowiska np.: wrona, szczygieł, czyż, myszołów, rudzik itd.

Dość dużą grupę stanowią ptaki przelotne, które zobaczyć można tylko w okresie wędrówek; np.: żurawie, gęsi, rycyki oraz różne gatunki kaczek czy mew itd. Spotyka się tu też tzw. gości zimowych, które widuje się tylko zimą, np.: tracz bielaczek, myszołów włochaty, górniczek itd.